ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το βιβλίο του Λουκά

Η Μεγάλη Αποστολή

«Και προσελθών ο Ιησούς, ελάλησε προς αυτούς, λέγων· Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος» (Ματθαίον 28/κη’ 18-20).

Πόσο πιο ξεκάθαρο θα μπορούσε να ήταν; Ο αναστημένος Ιησούς, τον Οποίο λάτρευαν (εδ. 17), αναθέτει στους μαθητές Του μία αποστολή: κάντε μαθητές σε όλα τα έθνη του κόσμου.

Δεν είναι δύσκολο να διακρίνουμε τον συσχετισμό μεταξύ των λόγων που ειπώθηκαν στους Γαλιλαίους και των λόγων που ειπώθηκαν στον Ιωάννη, χρόνια αργότερα, στο νησί της Πάτμου: «Και είδον άλλον άγγελον πετώμενον εις το μεσουράνημα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, διά να κηρύξη εις τους κατοικούντας επί της γης, και εις παν έθνος και φυλήν και γλώσσαν και λαόν. Και έλεγε μετά φωνής μεγάλης, Φοβήθητε τον Θεόν, και δότε δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού, και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και τας πηγάς των υδάτων» (Αποκ. 14/ιδ’ 6,7, δείτε επίσης τα εδ. 8-12).

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μήνυμα της τριπλής αγγελίας στην Αποκάλυψη 14/ιδ’, είναι η Μεγάλη Αποστολή των πιστών στις έσχατες ημέρες της επίγειας ιστορίας.

Δεν χωρά καμία αμφιβολία: Ο Θεός παρήγγειλε στην εκκλησία Του, στο λαό Του, να πάνε και να διαδώσουν το ευαγγέλιο σε όλον τον κόσμο. Γι’ αυτό έχουμε κληθεί. Για να διαδώσουμε την αλήθεια για το τι έχει κάνει στο παρελθόν για εμάς (Ιωάν. 3/γ’ 16), για το τι κάνει τώρα (Ρωμ. 8/η’ 34) αλλά και για το τι θα κάνει για εμάς στο μέλλον (Α’ Θεσ. 4/δ’ 16). Αυτή είναι στην πραγματικότητα η αποστολή μας.

Άλλωστε, αποστολή είναι, «η πράξη με την οποία στέλνεται κάτι». Οι άνθρωποι λοιπόν στέλνονται με κάποιον σκοπό. Στην περίπτωση της Μεγάλης Αποστολής στέλνονται για να διαδώσουν το ευαγγέλιο στον κόσμο.

Αυτήν την τριμηνία θα δούμε την αποστολή, κατά πρώτον και κύριο λόγο ως το μέσο του Θεού για τη διάδοση του ευαγγελίου σε εκείνους που το αγνοούν. Η αποστολή έχει βασικό ρόλο στο σχέδιο του Θεού για την λύτρωση της ανθρωπότητας. Γι’ αυτό θα δούμε πώς εκπληρώθηκε ο σκοπός του Θεού στη ζωή των ανθρώπων της Αγίας Γραφής τους οποίους χρησιμοποίησε ως ιεραπόστολους στο απολωλός.

Τελικά, η χριστιανική αποστολή είναι Θεϊκή αποστολή, όχι δική μας. Προέρχεται από την καρδιά του Θεού, βασίζεται στην αγάπη Του και εκπληρώνεται με το θέλημά Του.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την Θεϊκή αποστολή, τα μαθήματα αυτής της τριμηνίας βασίζονται στο ακόλουθο πρότυπο της ιστορίας της απολύτρωσης:

  1. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο δίνοντάς του την ελευθερία της επιλογής.
  2. Οι πρωτόπλαστοι καταχράστηκαν αυτήν την ελευθερία παρακούοντας τον Θεό, και κατά συνέπεια διώχτηκαν από τον Παράδεισο.
  3. Ο Θεός δεν μπορούσε να επιβάλλει την επιστροφή τους στον Παράδεισο.
  4. Ο Θεός έστειλε τον Υιό Του να πεθάνει στη θέση των ανθρώπων για να έρθει η αποκατάσταση και η συμφιλίωση μαζί Του.
  5. Θεϊκή αποστολή είναι να γνωστοποιηθεί η προσφορά της σωτηρίας σε όλους τους ανθρώπους ώστε να τους ανοιχτεί ο δρόμος για τη Λύτρωση.

Βασικά η αποστολή δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Ιησού, να μάθουν τι έκανε για τον καθένα από εμάς και τι υπόσχεται να κάνει για εμάς, τώρα και στην αιωνιότητα. Με λίγα λόγια, εμείς που γνωρίζουμε αυτές τις υποσχέσεις έχουμε κληθεί να τις κάνουμε γνωστές και στους άλλους.

Επιστροφή