Ιουλ. - Αυγ. - Σεπτ. 2015

Ιεραπόστολοι

Η Μεγάλη Αποστολή

«Και προσελθών ο Ιησούς, ελάλησε προς αυτούς, λέγων· Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος» (Ματθαίον 28/κη’ 18-20).

Πόσο πιο ξεκάθαρο θα μπορούσε να ήταν; Ο αναστημένος Ιησούς, τον Οποίο λάτρευαν (εδ. 17), αναθέτει στους μαθητές Του μία αποστολή: κάντε μαθητές σε όλα τα έθνη του κόσμου.

Περισσότερα...


Κατέβασε τη Σχολή Σαββάτου σε μορφή PDF

Σχολή Σαββάτου σε PDF Σχολή Σαββάτου σε Ibook

Επέλεξε τη εβδομαδιαία μελέτη που επιθυμείς ή κατέβασε όλες τις μελέτες του τριμήνου.

get adobe reader
Για να δεις τις μελέτες της σχολής Σαββάτου απαιτείται Adobe Acrobat PDF Reader.

Κατέβασε σε μορφή ePub για iPhone ή iPad

Σχολή Σαββάτου σε PDF Σχολή Σαββάτου σε Ibook
Ιεραπόστολοι

"Ιεραπόστολοι"

3η Τριμηνία 2015


Προέλευση IBook